Gemeenteraad gaat Dalfser woonvisie aanscherpen

DALFSEN - De tweede avond waarop de Dalfser gemeenteraad de gemeentelijke programmabegroting 2023-2026 behandelde stond opnieuw volop in het teken van woningbouw. Een op de valreep door Bert Ruitenberg (CDA) ingediende motie om in het eerste kwartaal van 2023 een werksessie te houden over ontwikkelingen op de woningmarkt kreeg de steun van alle raadsfracties.

Deze werksessie gaat niet alleen over de woningbehoefte en het tekort aan woningen maar vooral ook over de verhouding van de te bouwen woningen tussen sociale huur, sociale koop (starters) en vrije sector. De raad verwacht verder meer inzicht te krijgen in de plannen voor tiny houses in het buitengebied, erfpacht, woonfonds, grondprijzen en grondexploitaties. Ook andere actuele ontwikkelingen komen als het aan de raad ligt aan de orde.

Aanscherpen

Het uiteindelijke doel van de raad is om met de uitkomsten van deze werkconferentie de gemeentelijke Woonvisie 2019-2023 tussentijds aan te scherpen. Het opstellen van een volledige nieuwe woonvisie zorgt volgens verantwoordelijk wethouder André Schuurman voor een te grote belasting van de ambtelijke organisatie.

Starterslening

Een meerderheid van de raad besloot op voorstel van Gemeentebelangen wel alvast om de maximale koopsom voor een starterslening per 1 januari te wijzigen van 300.000 naar 405.000 euro. PvdA en VVD wezen op het prijsopdrijvend effect van deze verhoging en stemden daarom tegen het voorstel.  

Opvanglocaties

Een motie van de oppositiepartijen VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie om te zoeken naar permanente locaties voor de opvang van vluchtelingen, statushouders en andere nieuwkomers haalde het niet. Gemeentebelangen en CDA vinden de motie wel sympathiek maar deze fracties willen eerst wachten op de aangekondigde wetgeving en pas daarna een eventuele zoektocht starten.

Wijzigingen

De raad stemde na een bijna drieënhalf durende vergadering (inclusief schorsingen) in met een gewijzigd voorstel voor de Programmabegroting 2023-2026. De wijzigingen gingen niet alleen over de Verordening Starterslening maar ook over het schrappen van de stelpost Ambitie Raad en het in het leven roepen van een nieuwe reserve voor ‘Grote Projecten’.

Moties

De raad nam verder moties aan over Verenigingsexpert (CDA), Slimme Stroom (ChristenUnie), Dorpsrondjes (PvdA), Klare taal (PvdA) en Wat LED je (D66). Tussenhaakjes staat de partij die de motie heeft ingediend.

De raad stemde niet in met het door D66 ingediende amendement om de onroerendzaakbelasting (OZB) volgend jaar niet te verhogen. Ook ging de raad niet mee in de moties van deze partij over subsidie voor onderhoud en verduurzamen van gemeentelijke monumenten, het instellen van een burgerberaad en het invoeren van een sport- en cultuurvoucher voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.

Lees hier het artikel over de eerste avond van de begrotingbehandeling.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency