Foto: gemeentehuis Dalfsen.

Raad Dalfsen dubt over zelfvoorzienend vakantiehuisje

DALFSEN - De gemeenteraad van Dalfsen twijfelt nog of ze in wil stemmen met het plaatsen van een ‘off the grid-recreatiehuisje’ aan de Zuidelijke Vechtdijk.

Dat bleek maandagavond tijdens de digitale commissievergadering. Als primeur waren er deze vergadering enkele digitale insprekers.

Off the grid-huisje

Landschap Overijssel wil graag zo’n zelfvoorzienende recreatiewoning bouwen en heeft als pilot een plan ontwikkeld, samen met interieurstudio By Mölle uit Dalfsen. Het huisje van 40 m² voor twee personen is geïnspireerd op een boerenschuur en zou door natuurlijke bouwmaterialen zo min mogelijk effect moeten hebben op omgeving en milieu.
De initiatiefnemers exploiteren al twee recreatiewoningen, ‘t Witte Huis op landgoed De Horte en een chalet op de Lemelerberg. Maar dat waren al bestaande gebouwtjes en dat is het nieuwe huisje niet. Zo’n ‘off the grid-huisje’ in deze vorm is er op dit moment nog niet en daarom vindt de raad het ook lastig om erover te beslissen. Zo is men bang voor precedentwerking en vraagt zich af of het wijzigen van (een deel van) de bestemming van agrarisch naar natuur gevolgen zal hebben voor de agrariërs in de buurt. Verder zijn er vragen over het overleg met de omgeving, of dat wel voldoende heeft plaats gevonden.

Impact huisje

“Het plan is goed doordacht,” zegt Dick Van Gelder van de ChristenUnie. “We kunnen alleen nog niet goed inschatten wat de impact zal zijn. Het Vechtdal is al druk, we zijn bang dat de rust wordt verstoord. En hoe gaat het toezicht?” Het onderwerp heeft in de PvdA-fractie tot hevige discussie geleid bij de achterban, zo verklapt Leander Broere. “Het pijnpunt is de locatie. Het is wel een mooi concept, maar niet in een natuurgebied als dit.” De PvdA ziet het concept liever in een landbouwgebied naast een natuurgebied. “Voor nu is het een brug te ver,” aldus Broere, “maar we denken graag mee in de omgevingsvisie om zoiets mogelijk te maken.” De VVD-fractie is wel enthousiast: “Mooi ontwerp, het gaat op in het landschap en maakt Dalfsen interessant voor een specifieke doelgroep. Akkoord wat ons betreft,” zegt Gerrit Veldhuis. Maar de andere woordvoerders willen het onderwerp eerst nog in hun fracties bespreken.

Impressie uit het plan, bron: gemeente Dalfsen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Vrienden van Dalfsen

De Vrienden van Dalfsen spraken in. Hieronder hun reactie op de commissievergadering over losse zomerhuisjes in het buitengebied, een initiatief van Landschap Overijssel en By Mölle.

'Hierbij reageren wij nog op commissievergadering van 11 mei jl. Een aantal elementen is naar onze mening nog wat onderbelicht in de discussie.

Voorgeschiedenis

Zoals wij u al eerder aangaven hebben wij deze beoogde nieuwe ontwikkeling, bouwen van losse zomerhuisjes in het buitengebied, nauwlettend gevolgd. In de commissievergadering hebben wij onze bezwaren mondeling toegelicht.
Wij hebben met name gewezen op de precedentwerking die hier vanuit gaat. Landschap Overijssel hebben wij ook op haar verantwoordelijkheid gewezen. De briefwisseling voegden wij bij onze inspraakreactie voor de commissievergadering.
Ook in onze inspraakreactie zijn we ingegaan op de mogelijke consequenties die grote gevolgen kunnen hebben voor ons fraaie buitengebied. 

Meer huisjes?

Mevr. Maat van By Mölle liet in de commissie weten dat succes verwacht mag worden. Dit baseert zij op haar ervaring met 2 bestaande objecten die door haar worden beheerd en die eigendom zijn van Landschap Overijssel. De heer Pohlmann van Landschap Overijssel benadrukte nogmaals in zijn reactie dat het een pilot project betreft en dat bij succes het zeker verder zal worden uitgerold. Nieuwe aanvragen liggen dan zeker in het verschiet. Maar niet alleen van Landschap Overijssel ook  andere particuliere grondeigenaren zullen dan zeker een aanvraag indienen en toepassing geven aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

Vergelijkbare gevallen gelijk behandelen

De beoordelingsruimte staat in principe vast indien de gemeente medewerking gaat verlenen aan dit off the grid recreatiehuisje van Landschap Overijssel / By Mölle. Bij behoorlijk bestuur gaat het immers om gelijk behandelen van vergelijkbare gevallen.
Dit klemt te meer nu het huisje van Landschap Overijssel / By Mölle is gesitueerd in een gebied met natuur- en landschapswaarden. In gebieden met minder waarden zal het vervolgens nauwelijks mogelijk zijn om bij volgende gevallen een omgevingsvergunning te weigeren voor een los zomerhuisje. Als dit een trend wordt dan leidt dit zeker tot verdere verrommeling van het landschap.

Eerst visie ontwikkelen

In de discussie misten wij met name een visie op een dergelijke nieuwe ontwikkeling in ons buitengebied, waarbij losse zomerhuisjes op allerlei plekken in het buitengebied kunnen worden gebouwd. Met andere woorden: naar onze mening eerst beleid formuleren voordat u dergelijke verzoeken gaat honoreren. Dit laatste had wat ons betreft wat meer aan de orde mogen komen in de raadscommissie.
Als je als gemeente al een aantal losse zomerhuisjes zou willen toestaan dan is de vraag hoe je tot een goede selectie zou moeten komen van gebieden/locaties die in aanmerking komen.

Aanpak locatiekeuze twijfelachtig

De wijze waarop de locatiekeuze nu heeft plaatsgevonden wijzen wij af. De gemeente heeft geen locatieonderzoek gedaan. Alleen locaties op het eigendom van Landschap Overijssel zijn door hen onderzocht. Dat is geen verantwoorde ruimtelijke verkenning en onderbouwing. Wat ons betreft had dit in de discussie in de raadscommissie best wat meer  uitgediept mogen worden.

Waarom is bijvoorbeeld geen criterium gebruikt waarbij aansluiting bij bestaande (recreatieve) bebouwing wordt gezocht? En waarom is er niet voor gekozen om (conform het gemeentelijk beleid voor uitbreiding van recreatie) eerst alle gronden met natuurwaarden uit te sluiten? En waarom is niet gekozen voor locaties die gelegen zijn aan wegen die voor iedereen toegankelijk zijn. De Zuidelijke Vechtdijk is primair een fietsverbinding en verder gesloten voor alle verkeer behalve aanwonenden. Toename van gemotoriseerd verkeer op de Zuidelijke Vechtdijk is in het geheel niet wenselijk uit een oogpunt van verkeersveiligheid.

Bovendien grenst de locatie aan de Zuidelijk Vechtdijk aan een bosje met daarin een flinke dassenburcht. In het rapport van Ecogroen staat dat deze burcht aan de zuidzijde van het bosje ligt. Dat klopt maar ook in het noordelijk deel liggen pijpen die in gebruik zijn. Naast de daar aanwezige vijver. De afstand tussen de locatie van het huisje en deze pijpen is afgerond 150 meter. Het vakantiehuisje wordt gevestigd in het directe uitloopgebied van de dassen, dat leidt ongetwijfeld tot ongewenste verstoring.

Natuurbeleving voor wie?

Bij Landschap Overijssel staat beleving van de natuur hoog aangeschreven. Dit werd nog eens naar voren gebracht door de heer Pohlmann. Dat is een nobel streven. Maar hij gaat nu even voorbij aan de eigen inwoners en zet eigenlijk toeristen van buitenaf op de eerste plaats. Is dat wel de goede volgorde vragen wij ons af. De Zuidelijke Vechtdijk is zeer populair bij wandelaars en fietsers. Met name onze eigen inwoners  genieten hiervan. Zij genieten vanaf de dijk van prachtige vergezichten en fraaie landschappen. Het huisje is in tegenstelling tot wat wordt gezegd wel degelijk zichtbaar vanaf de dijk. Ondanks dat het een fraai gebouwtje is, wordt het een dissonant in dit landschap. De initiatiefneemsters gaan er vanuit dat het zeer regelmatig en het hele jaar door wordt verhuurd. Dit betekent verstoring, reeën en dassen zullen zich dan zeker hier niet meer vertonen.  

Communicatie en participatie niet volgens leidraad 2018

In de beantwoording van de technische vragen van raadsleden van 11 mei 2020 geven B&W aan dat de principes van de eerste leidraad voor participatie (2018) door de initiatienemers zijn toegepast. Dat is niet juist. Onder andere om de volgende reden: er was al een bouwaanvraag ingediend voor de twee huisjes (Oude Vechtsteeg en Zuidelijke Vechtdijk) voor de eerst informatiebijeenkomst in november 2019. In de leidraad staat: “Met het volgen van de leidraad gaat u voorafgaand aan uw aanvraag al in gesprek met de omgeving.”

Op onze eerste schriftelijke reactie richting Landschap Overijssel (zie eerder toegezonden briefwisseling) kregen wij een zeer algemene reactie zonder beantwoording van onze concrete vragen en opmerkingen. Daar hebben wij dan ook op gereageerd (zie briefwisseling) maar tot op heden hebben wij daarop geen reactie ontvangen. Ook dat is in strijd met de leidraad.

Een overzicht van Landschap Overijssel (en/of By Mölle?) over de genomen stappen richting omwonenden en andere belanghebbenden blijkt vertrouwelijk. Waarom is dit vertrouwelijk? Hoe kunnen wij dan als vereniging en burgers beoordelen of de initiatiefnemers correct weergeven hoe het overleg is verlopen en wat het heeft opgeleverd? Uit onze briefwisseling met Landschap Overijssel blijkt dat wij daar richting Landschap Overijssel al eerder kritiek op hebben geuit. Naar onze mening is deze werkwijze tevens in strijd met de leidraad 2018.

Wij vragen ons ook af of in dit overzicht verslag wordt gedaan van de gesprekken die By Mölle heeft gehad met alle raadsfracties voorafgaand (!) aan het indienen van de eerste bouwaanvraag voor de twee huisjes in 2019.

Verzoek aan de raad

Wij verzoeken de raad nu niet in te stemmen met de Verklaring van geen bedenkingen voor het zomerhuisje aan de Zuidelijke Vechtdijk.

En B&W te verzoeken eerst een beleidsvoorstel te ontwikkelen voor de realisatie van losse zomerhuisjes in het buitengebied en selectiecriteria voor locatiekeuzes.

Namens  Vrienden van Dalfsen,

Gerard van Weerd

Dirk Brugman

Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency