Foto: gemeentehuis Dalfsen, archieffoto Marcel van Saltbommel.

Omgevingsvisie Dalfsen gaat naar raad

DALFSEN - Met de invoering van de Omgevingswet is iedere gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Dit strategische document geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de gemeente. Die leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt, onderneemt of zijn vrije tijd doorbrengt.

Alle ideeën voor de concept-Omgevingsvisie zijn dan ook verzameld tijdens gesprekken met onder meer inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Nu het eerste concept klaar is, wordt deze in juni voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat zij haar opinie kan geven.
In de Omgevingsvisie wordt beschreven wat men echt belangrijk vindt voor de leefomgeving. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of: waar kan je in de toekomst sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk.

Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’

Wethouder André Schuurman: “De Omgevingsvisie wordt stap voor stap uitgewerkt. Het is een proces met een wisselwerking tussen de gemeenteraad en inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Voor het invullen van de Omgevingsvisie vervolgden wij het traject dat was gestart met de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’. Deze omvat hoe de eigenheid van de gemeenschap een stevige basis kan zijn bij de kansen en uitdagingen van morgen. De waarden, waaronder erbij horen en noaberschap, zijn verder uitgewerkt in wat dat betekent voor de leefomgeving. De gesprekken die gevoerd zijn tijdens de participatie voor de toekomstvisie hebben een vervolg gekregen tijdens de gesprekken voor de Omgevingsvisie. Die gaven ons zicht op de ideeën die er leven en wat belangrijk is voor onze leef gemeente. Helaas konden we niet fysiek samenkomen, maar troffen we iedereen digitaal.”

Participatie

Hoe zien onze inwoners en ondernemers de toekomst van Dalfsen voor zich? Die vraag stond centraal tijdens diverse gesprekken. In alle kernen van onze gemeenten en in het buitengebied zijn digitale bijeenkomsten gehouden. Daarnaast zijn er ook drie themabijeenkomsten over samenleven,- wonen,- en werken gehouden. Naast de gesprekken is iedereen ook bevraagd middels een enquête, die door meer dan 400 personen is ingevuld. Bij het bevragen hebben we ook contact gelegd met het onderwijs en de ouderzorg. De leerlingen van het Agnieten College hebben vlogs opgenomen over hoe zij erover denken, ouderen hebben op ansichtkaarten hun toekomstdroom voor de gemeente geschreven en tot slot hebben HBO deeltijdstudenten ideeën geschetst voor de omgeving van Lemelerveld. Op www.omgevingsvisiedalfsen.nl zijn de resultaten ervan terug te lezen. In maart zijn in een digitale bijeenkomst, genaamd Omgevingsfestival, de ambities en ideeën voor de verschillende gebieden van Dalfsen voorgelegd en besproken met alle aanwezigen. Die gesprekken bevestigden de ideeën, riepen nieuwe vragen op en gaven ook weer nieuwe inzichten.

Beeld: Infographic.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Blijft in ontwikkeling

Dat er nieuwe inzichten komen past ook bij het traject van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie 1.0, waar nu aan wordt gewerkt, betreft de eerste versie van wat in de jaren na vaststelling in 2022, voortdurend vernieuwd wordt met nieuwe beleidsinzichten en leidt tot een Omgevingsvisie 2.0, 3.0 en verder. Het is dus niet zoals met de voorgaande Structuurvisies dat deze eens in de ongeveer 10 jaar vernieuwd worden, maar een instrument waarmee de gemeente in een cyclus haar eigen ambities bijstelt aan de hand van de actuele situatie. Zodoende is er altijd sprake van een actuele totaalvisie voor de gemeente waarin integrale afwegingen gemaakt kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. En zo blijven we als gemeente ook voortdurend in gesprek met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over welke ontwikkelingen op ons pad komen.

Gemeenteraad bespreekt

Het conceptvoorstel voor de Omgevingsvisie wordt in juni opiniërend voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de hand van een aantal vraagpunten bespreekt zij het voorstel. Deze bieden het college van burgemeester en wethouders richting voor het verder uitwerken van de Omgevingsvisie. In september wordt vervolgens het ontwerp voorgelegd aan de raad.
De afbeelding toont stapsgewijs het proces waarmee de Omgevingsvisie tot stand komt, wie daarbij betrokken is en op welke momenten de mijlpalen in tijd zijn. Inwoners beantwoorden vragen over energietransitie

Resultaten duurzaamheidsonderzoek 

De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert, ook in Dalfsen. Deze verandering betekent iets voor de omgeving waarin we leven. In het duurzaamheidsonderzoek van de gemeente Dalfsen konden inwoners in februari dit jaar aangeven wat zij hierin belangrijk vinden. Op welke manier wil je grootschalig energie opwekken en waar zou je dit willen doen en hoe wil jij betrokken worden? Zo’n 600 inwoners deelden hun mening en lieten weten graag over het onderwerp te blijven meepraten. De uitkomsten van het onderzoek neemt de gemeente mee bij de vormgeving van beleid rondom windmolens en zonneparken.
Wethouder Andre Schuurman: “In de gemeente Dalfsen staat duurzaamheid al jaren hoog op de agenda. Stap voor stap werken we met elkaar aan een duurzame toekomst; inwoners die gasloos gaan wonen, scholen die isoleren en duurzame dorpen die grote energieprojecten realiseren. De energietransitie is een grote stap waarbij we met elkaar goed moeten kijken naar wat voor de gemeente Dalfsen de beste oplossingen zijn. Daarom vinden we het van groot belang te weten hoe inwoners hierin staan. De resultaten van het onderzoek bevestigen ons gevoel; het grootste deel van de deelnemers geeft aan de energietransitie belangrijk te vinden en veel mensen geven aan te willen meepraten en meedenken. ”

Energie van zon en wind

80 procent van de deelnemers vindt het belangrijk dat we de klimaatverandering ook in Dalfsen aanpakken. Het opwekken van meer duurzame energie wordt daarbij als zeer belangrijk ervaren. Dit kan via zonnepanelen op daken, maar kan ook via zonneparken en/of windmolens. Bijna de helft van de deelnemers ziet de meeste kansen in een combinatie van windmolens en zonneparken, 12 procent van de deelnemers geeft aan voorkeur te hebben voor alleen zonneparken en 14 procent voor alleen windmolens. 17 procent van de inwoners vindt dat we helemaal geen zonneparken of windmolens moeten gebruiken voor de opwek van duurzame energie.

Op welke locatie wek je op?

Een van de vragen in het onderzoek was: ‘Waar zouden de zonneparken en windmolens moeten komen in de gemeente Dalfsen?’ Deelnemers geven aan de voorkeur te hebben voor zonneparken en windmolens nabij bedrijventerreinen (77%) en voor locaties nabij wegen en kanalen (56%). Men vindt het belangrijk dat rekening wordt gehouden met onze landschappen, natuur en leefomgeving.

Compensatie en meedenken

Men vindt het belangrijk dat grondeigenaren en directe omwonenden zo min mogelijk last en hinder ervaren en voldoende worden gecompenseerd. 60% van de deelnemers vindt het belangrijk dat een zonnepark of windmolen geheel of voor een deel eigendom is van de inwoners. Tot slot is er aangegeven dat inwoners graag willen meepraten en ook goed geïnformeerd willen worden wanneer een zonnepark of windmolen in hun buurt wordt geplaatst.
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het beleid dat wordt gemaakt over zonneparken en windmolens. Meer lezen over de energietransitie in de gemeente Dalfsen, kijk dan op www.dalfsen.nl/duurzaam.

Alle resultaten en een samenvatting (factsheet) staan op de website https://www.dalfsen.nl/home/onderzoek-en-uitkomst-over-duurzame-energie_43270/

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency