Foto: Dalfsen, archief Marcel van Saltbommel.

Jaarrekening Dalfsen laat negatief resultaat zien

DALFSEN - Het college van gemeente Dalfsen legt de jaarrekening 2019 op 15 juni voor aan de gemeenteraad om deze vast te stellen. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt. Het lijkt erop dat de jaarrekening wordt afgesloten met een negatief resultaat van 49.000 euro.

Wethouder Ruud van Leeuwen: “We zien ook in 2019 weer stijgende uitgaven in het Sociaal Domein. Dalfsen wijkt hierin niet af van de landelijke trend. Om dit beter in de hand te houden, is het project Grip op Sociaal Domein opgestart. Doel is de kostenontwikkeling beter in de hand te krijgen, te komen tot een betere begroting en inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen.” Ook dit jaar heeft de gemeente Dalfsen een infographic ontwikkeld waarop te zien is wat de gemeente aan inkomsten en uitgaven heeft. De infographic en de digitale versie van de jaarrekening 2019 zijn te raadplegen op https://dalfsen.jaarverslag-2019.nl/

Eerst positief saldo

De oorspronkelijke begroting 2019 sloot af met een positief saldo van 0,4 mln euro. Mede door extra kosten in het Sociaal Domein was er aanleiding de uitgaven voor 2019 te beperken. Door deze bezuinigingen, een aantal mee- en tegenvallers en met name een vrijval van 1.500.000 euro van de algemene reserve vaste buffer, is het uiteindelijke resultaat over 2019 beperkt tot 49.000 euro negatief. In het licht van de komende perspectiefnota valt het niet uit te sluiten dat ambities weer bijgesteld moeten worden.

Prestaties

Ondanks forse ingrepen is in 2019 80 procent van de voorgenomen prestaties gerealiseerd. Onder meer zijn het beleidsplan ‘Transitie Sociaal Domein’ en het plan ‘Beleid en Uitvoering Participatiewet’ vastgesteld, net als de Visie op Integrale Kindcentra, waarop verder gebouwd kan worden. Tevens is de Woonvisie vastgesteld en is er voortgang geboekt in het kader van de Omgevingsvisie. Ook hebben bestuurlijke vernieuwing en het proces om te komen tot een nieuwe missie en visie veel aandacht gehad.

Consequenties crisis

Daarnaast gaat wethouder van Leeuwen nog in op de huidige ontwikkelingen: “Nederland heeft te maken met de coronacrisis. Om een inschatting te maken van de mogelijke consequenties, is een impact analyse opgesteld. Deze impact analyse voor de jaarrekening is opgesteld in een periode, waarin nog veel onduidelijk en onzeker is en was. De impact analyse is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, maar blijft in deze periode toch een momentopname. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze crisis voor de Dalfser economie. Gelukkig beschikt de gemeente Dalfsen nog over een ruime buffer waarmee we eventuele incidentele tegenvallers kunnen opvangen. Echter, deze spaarpot is niet onuitputtelijk”.

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency