Foto: De consultatiebureaus van Nieuwleusen (hier op de foto) en Lemelerveld staat opnieuw op de tocht. Burgemeester en wethouders willen ze sluiten nu er een miljoen euro moet worden bezuinigd.

Gemeente moet miljoen bezuinigen: consultatiebureaus weer ter discussie

DALFSEN - Burgemeester en wethouders van Dalfsen leggen de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 voor. Daarvoor was wel een flink aantal bezuinigingsmaatregelen nodig. De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting begin november.

De Perspectiefnota 2020-2023 vertoonde een fors tekort van 2,8 miljoen in 2023, met name door fors oplopende kosten van jeugdzorg en WMO en de nogal wisselende hoogte van de bijdragen van het Rijk uit het gemeentefonds. Om de begroting sluitend te krijgen, zijn bezuinigingen doorgevoerd op diverse fronten.

Tot de opvallendste behoren het voorstel om de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld te sluiten. Een voorstel dat burgemeester en wethouders al enkele malen eerder voorlegden aan de raad, maar die haalde daar steeds een streep door. De raad vreesde dat inwoners van deze dorpen, met name ouders met minder geld, in dat geval niet of minder vaak naar het consultatiebureau in Dalfsen zouden gaan. Ook zou de vaccinatiegraad kunnen dalen door d egrotere afstand. Door een motie van de raad bleven de vestigingen in Nieuwleusen en Lemelerveld open. Nu behoort sluiting dus opnieuw tot de mogelijkheden, tenzij de gemeenteraad in november andere keuzes maakt.

De gemeente heeft veel mogelijkheden tot zowel kleine als grote besparingen tegen het licht gehouden. Er is zelfs gekeken of de gemeente het met een wethouder minder kan stellen (een besparing van 91.000 euro op jaarbasis). Maar dat vindt het college ‘onwenselijk en politiek niet haalbaar’. Andere afgeraden alternatieven zijn het afschaffen of verminderen van het aantal uren van de cultuurcoach (115.000 per jaar) en het verschralen van bermen voor biodiversiteit (25.000 euro per jaar).

 

Wel wordt voorgesteld om het servicepunt in Lemelerveld te sluiten (een besparing van 6.000 euro), wat nu al negatieve reacties oproept in deze dorpskern.

Een anonieme inwoner geeft op www.sukerbiet.nl aan dat Lemelerveld ‘het vijfde wiel aan de wagen’ van de gemeente Dalfsen kan worden als ‘zomaar het servicepunt in het kulturhus, het enige gezicht van de gemeente in ons dorp, geschrapt wordt, er achteloos een streep wordt gehaald door de consultatiebureaus, en zonder naar de inhoud te kijken subsidie aan de EHBO wordt beëindigd’. Gezamenlijk zouden deze maatregelen een besparing van zo’n 83.000 euro opleveren.

Andere besparingsvoorstellen zijn het niet vervangen van afgeschreven speeltoestellen, het niet meer bekostigen van hondenpoepzakjes (jaarlijks 12.000 euro) en halvering van de representatiekosten van de ambtenaren (structureel 20.000 euro). Verder is onderzocht of alle leges kostendekkend gemaakt kunnen worden door de inkomsten uit leges en heffingen met een ton te verhogen. Tenslotte stellen B&W voor om een hogere opbrengst uit de onroerend zaakbelasting (OZB) gedurende drie jaar te realiseren. Dit betekent voor 2020 een gemiddelde stijging van 18 euro.

Voorplein gemeentehuis

Het onderhoud van de wegen, het verzorgen van het groen en het bieden van zorg en hulp op het gebied van jeugd en WMO blijft op niveau, aldus de gemeente. Projecten die al van start zijn gegaan, waaronder de snelfietsroute Zwolle-Dalfsen, gaan gewoon door. Voor nieuwe projecten wordt bij de gemeenteraad een budget aangevraagd. De raad zelf houdt ook al rekening met het maken van bezuinigingskeuzes. Zo werd het collegevoorstel om 3,5 ton uit te trekken voor herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis door de raad doorgeschoven naar de besluitvorming over de meerjarenbegroting. Wel stemt de raad deze maand hoogstwaarschijnlijk in met een reservering van ruim vier ton voor een hybride voetbalveld voor VV Hoonhorst.

De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting 2020-2023 wordt op 4 en 7 november in de gemeenteraad besproken. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. Iedereen kan de raadsvergadering volgen in de raadszaal of rechtstreeks online via ris.dalfsen.nl.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency