Dalfsen blijft komende jaren investeren in de toekomst

DALFSEN - De gemeente Dalfsen ziet steeds meer taken op zich afkomen, terwijl er minder financiële middelen vanuit de Rijksoverheid komen. Toch kiest Dalfsen er in de Meerjarenbegroting 2024-2027 bewust voor te blijven investeren in de toekomst, zonder te bezuinigen op voorzieningen of de belastingen te verhogen.

Wethouder Ruud van Leeuwen: ‘Als we om ons heen kijken, zien we dat onze opgaven steeds groter worden. Onderwerpen zoals armoedebestrijding, de blijvende druk op asiel & migratie, de woningbouwopgave, klimaatverandering en jeugd & gezondheid vragen om onze directe aandacht en acties. Door een dalende financiële bijdrage vanuit het Rijk en het niet volledig compenseren van inflatie en CAO-stijgingen, komt het uitvoeren van onze (wettelijke) taken echter ernstig onder druk te staan. Ook voor een al jarenlang financieel gezonde gemeente als Dalfsen zal dit impact hebben. Voor 2024, 2025 en 2026 lukt het door extra financiële middelen, die toegekend zijn in de september circulaire, om een sluitende begroting te presenteren. Er is echter nog geen duidelijkheid over structurele inkomsten voor de jaren daarna. Vanaf 2026, het zogenoemde ravijnjaar, worden de middelen fors lager. Daardoor zien wij vanaf 2027 een negatief resultaat en komt het uitvoeren van onze taken in het gedrang. De gemeente Dalfsen geeft hiermee, net als veel andere gemeenten in Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een signaal af richting de Rijksoverheid dat we als gemeente voldoende geld nodig hebben om onze taken naar behoren uit te voeren.’

Wonen, platteland en inwonerbetrokkenheid

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de gelukkigste inwoners van Nederland in Dalfsen wonen. Om te zorgen dat het fijn samen wonen, leven en werken blijft in Dalfsen kunnen en wil de gemeente niet achteroverleunen. Gemeente Dalfsen blijft investeren in de toekomst.

Op basis van de ontwikkelingen die het college van B&W om zich heen ziet en de ambities die het college zich ten doel stelt, wil het college voor de komende jaren drie opgaven met voorrang oppakken: goed wonen, platteland en inwonerbetrokkenheid. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn meer woningen met bijbehorende goede voorzieningen en goed onderwijs, meer samenwerken in de regio, het ontwikkelen en uitvoeren van een Plattelandsvisie en meer inzet op inwonerbetrokkenheid.

Preventie en gezondheid

Naast de impulsen op de drie thema’s bouwt de gemeente verder aan een gerichte aanpak op het gebied van preventie en gezondheid. Voorkomen is immers beter dan genezen. Bestaanszekerheid van inwoners is een aanhoudende, urgente zorg. Daarbij blijft de huisvesting van statushouders en vluchtelingen blijvende inzet vragen. Ook Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden vragen om maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie.

Gemeente Dalfsen hecht grote waarde aan het in verbinding staan met inwoners. Samen er voor zorgen dat het goed wonen, leven en werken is. Daarom werkt Dalfsen in 2024 verder aan het versterken van inwonerbetrokkenheid. ´Helder zijn in wat we doen en onze dienstverlening hierop aansluiten´, aldus het college.

Bespreking met de raad

De programmabegroting 2024-2027 wordt op 6 november in de raadscommissie besproken. Op 9 november staat de begroting voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De vergaderingen zijn voor iedereen (live) te bekijken via ris.dalfsen.nl.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency