Dalfsen op koers maar nog geen zekerheid over financiën

DALFSEN - De Perspectiefnota 2025-2028 schetst ontwikkelingen die op Dalfsen afkomen, aangevuld met de ambities waar de gemeente mee aan de slag wil.

‘We liggen op koers met de uitvoering van onze plannen en ambities', licht wethouder Van Leeuwen toe. ‘Er ligt inmiddels een stevige basis om verder te bouwen aan een toekomstbestendig Dalfsen waar het fijn wonen, leven en werken is. Tegelijkertijd is de financiële toekomst onzeker. Gemeenten krijgen steeds meer taken en krijgen hier tot nu toe onvoldoende extra middelen voor. In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet wordt weinig geschreven over gemeentefinanciën en dat baart ons zorgen'.

Terugblikken en vooruitkijken

In de afgelopen jaren is al veel bereikt en in gang gezet onder de drie thema's goed wonen, platteland en inwonerbetrokkenheid. Dalfsen werkt hard aan het realiseren van betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren. Op het gebied van platteland wordt gewerkt aan de plattelandsvisie, verduurzaming en behoud en verbetering van de biodiversiteit.

Met de komst van vele nieuwkomers is er niet alleen een huisvestingsvraag maar ook een vraag op gebied van onderwijs en welzijn. Samen met scholen, samenwerkingspartners en vrijwilligers speelt de gemeente hierop in, met mooie resultaten als gevolg. Een belangrijk project waar in de komende jaren uitvoering aan gegeven wordt is het huisvesten van toekomstbestendig onderwijs.

‘Wij zijn trots op waar we nu staan en gaan verder op deze koers voor de komende jaren', aldus Van Leeuwen. Wonen is en blijft één van de hoofdthema's. Met de woon-zorgvisie wordt een plan opgesteld om in te spelen op de grote woonvraag van starters en ouderen. Uit inwonersbijeenkomsten is gebleken dat juist deze doelgroepen de grootste behoefte aan passende woonruimte hebben. Met dit soort bijeenkomsten en de inzet van gebiedsverbinders wordt invulling gegeven aan het thema inwonerbetrokkenheid. Het realiseren van deze ambities en de extra taken vanuit het rijk vragen om versterking van de ambtelijke organisatie.

Hoge ambities, flinke uitdagingen en een onzeker financieel perspectief

Gemeenten staan voor grote financiële uitdagingen. Hoewel Dalfsen financieel gezond is, geldt ook voor Dalfsen dat haar financiële toekomst onzeker is door achterblijvende rijksbijdragen voor de uitvoering van taken. ‘Met de uitdagingen en de genoemde doelen komt ons huishoudboekje onder druk te staan. Realistisch en behoedzaam begroten met ruimte om tijdig in te kunnen spelen op steeds veranderende situaties is belangrijk’, aldus Van Leeuwen, ‘dat is een uitdaging, maar als gemeente zijn we vastberaden om hier hard aan te werken. Samen blijven we bouwen aan de gemeente Dalfsen, waar het fijn wonen, werken en leven is'.

Het vervolg

De raadscommissie krijgt op 24 juni een presentatie en kan vragen stellen over de Perspectiefnota 2025-2028. De gemeenteraad geeft zijn Algemene Beschouwingen op 3 juli en de besluitvorming op 8 juli.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency