Informateur Dalfsen: formatie op basis van de huidige coalitie

DALFSEN  – Informateur Roland Kip heeft vandaag (woensdag) zijn bevindingen van de informatieronde voor de coalitievorming gepresenteerd. Dit deed hij aan de fracties in de gemeenteraad, de burgemeester en de directie van de gemeente Dalfsen.

Kip was op 6 april aangesteld als informateur en heeft in korte tijd gesprekken gevoerd met (een afvaardiging van) de fracties, burgemeester Noten en de directie. Zijn advies is: “Start een formatie gebaseerd op een continuering van de huidige coalitie van Gemeentebelangen en het CDA”.

Continuïteit college
Belangrijkste uitgangspunt voor het advies van de informateur is om een stabiele situatie voor de komende jaren te creëren. Continuering van de huidige coalitie van Gemeentebelangen en het CDA biedt een meerderheid in de raad van veertien zetels en het biedt ook continuïteit. In de afgelopen bestuursperiode is er verloop geweest onder wethouders en met het aangekondigde vertrek van burgemeester Han Noten is er belang bij rust, stabiliteit, breed draagvlak, continuïteit, geheugen en ervaring in het college. In het huidige college levert Gemeentebelangen twee wethouders en het CDA één. Volgens de informateur kan dit gecontinueerd worden.

Coalitiedocument vs. Raadsdocument
Tegelijkertijd met de informatieronde heeft Gemeentebelangen het initiatief genomen om te komen tot een raadsdocument. In dit document worden de speerpunten beschreven van de gehele raad voor de komende vier jaar. Er zijn vier onderwerpen die door de partijen belangrijk worden gevonden en die zeker een plek moeten krijgen in het coalitiedocument. Burgerparticipatie, duurzaamheid, de transitie in het Sociaal Domein en een goede financiële huishouding worden door de fracties in de gemeenteraad genoemd als basis voor het coalitieakkoord. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een coalitiedocument op hoofdlijnen.

Formatiefase
Nu de taak voor de informateur erop zit, gaat de coalitievorming de volgende fase in, namelijk de formatiefase. Jos Ramaker van Gemeentebelangen heeft aangegeven dat de partij Roland Kip als formateur wil aanstellen en gaat met het advies uit de informatieronde aan de slag. Het CDA is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Dit betekent dat mogelijk half mei de nieuwe coalitie is gevormd en het college eind mei in het zadel zit.

Informateur Roland Kip. Foto: IZZ.